IT007 - 品质实惠生活

标题: 出售古筝 [打印本页]

作者: zsx    时间: 2019-2-10 23:34
标题: 出售古筝

作者: zsx    时间: 2019-2-10 23:34
标题: 出售古筝
     自用古筝,买了一年,基本没弹过,基本全新,无任何破损。现出售。价格3800元。电话13529220919
[attach]3000385[/attach][attach]3000386[/attach]

作者: 明轩    时间: 2019-2-11 12:24

作者: 96551    时间: 2019-2-11 14:06
请问!教弹吗?

作者: zsx    时间: 2019-2-11 14:29
96551 发表于 2019-2-11 14:06
请问!教弹吗?

教不了啊
欢迎光临 IT007 - 品质实惠生活 (http://www.it007.com/) Powered by Discuz! X3.3